Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

01/2017 „Ogłoszenie Zarządu Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki”

By 4 stycznia 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 1/2017

4 stycznia 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Ogłoszenie Zarządu Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki”

Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 stycznia 2017 r. („NWZ”).

Obrady NWZ odbędą się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, w budynku IO-1. Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, projektami uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

Marek Tymiński, Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz Pobierz