Skip to main content

Polityka Niezamówionych Treści

Wprowadzenie

CI Games SE („CIG”) ani pracownicy, współpracownicy lub inni przedstawiciele CIG nie rozpatrują niezamawianych treści/ materiałów, tj. między innymi, ale nie wyłącznie:
przedkładanych CIG pomysłów na grę, produkt, technologię, proces, plany produkcyjne, plany marketingowe, nowe nazwy produktów lub usług, nowe użycie produktów lub usług znajdujących się już w obiegu („Przedłożenia”). CIG rekomenduje zatem powstrzymanie się przed wysyłaniem/ przekazaniem CIG w inny sposób jakichkolwiek niezamówionych pomysłów, kreatywnych prac, prac koncepcyjnych, grafik lub wszelkiego innego rodzaju prac w jakiejkolwiek formie lub formacie. Jeżeli mimo powyższego zalecenia CIG ktokolwiek decyduje się na przekazanie CIG ww. treści, dowolną drogą i w dowolny sposób, czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność, zaś wszelkie Przedłożenia wobec CIG będą podlegały poniższym zasadom określającym Politykę CIG w zakresie niezamówionych treści(Przedłożeń).

Zasady Przedłożenia

Przekazując CIG wszelkie treści (dokonując Przedłożenia), wyrażają Państwo zgodę na to, że:

  1. Przedłożenia, w tym cała ich treść/ zawartość, z chwilą ich doręczenia CIG, stają się własnością CIG w zakresie dopuszczanym przez prawo, bez jakiejkolwiek formy rekompensaty i/lub wynagrodzenia dla ich autorów/ osób przekazujących;
  2. CIG ma prawo do ponownego dystrybuowania i/lub użycia takich Przedłożeń, włączając ich zawartość, w jakikolwiek sposób i dla jakichkolwiek celów;
  3. CIG nie ma obowiązku rozpatrzenia Przedłożenia ani udzielenia odpowiedzi na Państwa list, e-mail etc.;
  4. CIG nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do Przedłożeń.