Skip to main content
Bieżące 2024

CI Games SE (5/2024) Odwołanie Wiceprezesa Zarządu CI GAMES SE

By 21 lutego 202423 lutego, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 5/2024

Data sporządzenia: 21-2-2024

Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.E.

Temat: Odwołanie Wiceprezesa Zarządu CI GAMES SE

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, informuje, że w dniu 21 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania z dniem 21 lutego 2024 roku Wiceprezesa Zarządu Pana Davida Broderick ze składu Zarządu Spółki. Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Szczegółowa podstawa prawna: § 9 w zw. z § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,553926