Skip to main content
Bieżące 2024

CI Games SE (3/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

By 10 stycznia 202423 lutego, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 3/2024

Data sporządzenia: 10-01-2024

Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.E.

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757; „Rozporządzenie”_, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2024 roku:

1. Raport okresowy za rok 2023:

– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2023 – 30 kwietnia 2024.

2. Raporty okresowe za rok 2024:

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 29 maja 2024 r.
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. – 30 września 2024 r.
-Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 29 listopada 2024 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że stosownie do § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2024 roku. W raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym publikowanych przez Spółkę zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Zgodnie z przepisami § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać zatem odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,551336