Skip to main content
Bieżące 2024

CI GAMES SE (18/2024) Zawieszenie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

By 26 kwietnia 202429 kwietnia, 2024No Comments

Raport bieżący numer: 18/2024

Data: 26 kwietnia 2024

Podstawa prawna:         Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat: Zawieszenie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że działając na podstawie upoważnienia wynikającego z §3 ust 5 Uchwały nr 3/1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games SE z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii M, dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i/lub praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii M i/lub praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2024 z dnia 21 marca 2024 r. (dalej jako „Uchwała Emisyjna”), w dniu 26 kwietnia 2024 r. podjął uchwałę o zawieszeniu wykonania Uchwały Emisyjnej do dnia 3 czerwca 2024 r. Po tym terminie Zarząd Spółki wznowi proces oferty akcji nowej emisji serii M zgodnie z Uchwałą Emisyjną.

Jednocześnie Zarząd informuję, że podjął uchwałę o uchyleniu szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii M, o których informował raportem bieżącym nr 13/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., raportem bieżącym nr 16/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. oraz raportem bieżącym nr 17/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. Zarząd ustali szczegółowe zasady subskrypcji prywatnej akcji serii M, zgodnie z Uchwałą Emisyjną po wznowieniu wykonania Uchwały Emisyjnej.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games SE