Skip to main content

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych stanowi konieczny aspekt działalności CI Games SE z siedzibą w Warszawie („CIG”), jak i całej grupy kapitałowej CI Games, której CIG jest częścią. Jako producent i wydawca gier komputerowych, a także jako podmiot prowadzący rekrutacje pracowników przez cały rok, CIG czuje się odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez CIG w związku z jej bieżącą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie ze względu na treść nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przez CIG, o sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane CIG przetwarza.

Czym są dane osobowe oraz co oznacza ich przetwarzanie

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest co do zasady każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany, czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. CIG przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których CIG jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których CIG przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskała z innych źródeł. CIG realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane CIG jako administratora danych osobowych:

CI Games SE z siedzibą w Warszawie: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, i jest wpisana do o Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0001025884, nr podatkowy NIP 1181585759, REGON 017186320. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w grupie kapitałowej CIG jest Pani Małgorzata Sas-Madej (rodo@cigames.com).

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza CIG

CIG pragnie zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych a także celów, dla których CIG przetwarza dane osobowe. CIG dba o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarza jako administrator danych. Poniżej przedstawiamy zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie wskazujemy, że ilekroć CIG przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, stara się przeanalizować i zrównoważyć swój interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny lub negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. CIG nie przetwarza danych osobowych w oparciu o swój uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdzie do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad interesami CIG (wówczas CIG może przetwarzać dane osobowe, jeśli np. posiada odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez CIG lub korzystających z usług świadczonych drogą elektronicz