Skip to main content

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych stanowi konieczny aspekt działalności CI Games SE z siedzibą w Warszawie („CIG”), jak i całej grupy kapitałowej CI Games, której CIG jest częścią. Jako producent i wydawca gier komputerowych, a także jako podmiot prowadzący rekrutacje pracowników przez cały rok, CIG czuje się odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez CIG w związku z jej bieżącą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie ze względu na treść nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przez CIG, o sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane CIG przetwarza.

Czym są dane osobowe oraz co oznacza ich przetwarzanie

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest co do zasady każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany, czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. CIG przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których CIG jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których CIG przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskała z innych źródeł. CIG realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane CIG jako administratora danych osobowych:

CI Games SE z siedzibą w Warszawie: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, i jest wpisana do o Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0001025884, nr podatkowy NIP 1181585759, REGON 017186320. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w grupie kapitałowej CIG jest Pani Małgorzata Sas-Madej (rodo@cigames.com).

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza CIG

CIG pragnie zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych a także celów, dla których CIG przetwarza dane osobowe. CIG dba o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarza jako administrator danych. Poniżej przedstawiamy zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie wskazujemy, że ilekroć CIG przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, stara się przeanalizować i zrównoważyć swój interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny lub negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. CIG nie przetwarza danych osobowych w oparciu o swój uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdzie do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad interesami CIG (wówczas CIG może przetwarzać dane osobowe, jeśli np. posiada odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez CIG lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe CIG lub korzystające z usług świadczonych przez CIG drogą elektroniczną (dalej łącznie „Serwisy”) mają kontrolę nad danymi osobowymi, które podają CIG. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

Cookies

W ograniczonym zakresie CIG może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronach internetowych CIG. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów CIG. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania;
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 • monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • sprawdzenie, czy zapis do plików cookiesfunkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do Serwisu (opcja „zapamiętaj mnie”);
 • dopasowanie zawartości Serwisów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją.

CIG korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na stronach internetowych CIG;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć CIG, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej CIG oraz które umożliwiają ciągłe doskonalenie Serwisów CIG;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników stron internetowych CIG – potrzebne do analizy korzystania z Serwisów;
 • kontrolowanie, jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie, jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu są:

 • Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: google.com);
 • Facebook (więcej informacji na stronie: facebook.com);
 • DotPay (więcej informacji na stronie: dotpay.pl).

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez CIG lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. CIG zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Serwisy mogą nie działać poprawnie, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Logi dostępowe

CIG zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP może być wykorzystywany przez CIG ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w ww. sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z CIG. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

CIG może zostać zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych organów państwowych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pozostałe dane

Co do zasady jedynie gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień CIG zbiera bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które CIG gromadzi w związku z korzystaniem z Serwisów, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisów CIG możemy mieć do czynienia z różnymi podstawami prawnymi przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy oraz celu przetwarzania. Na przykład:

 • dane osobowe osób odwiedzających strony internetowe CIG przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;
 • gdy właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych lub rachunkowych.

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z CIG w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów CIG, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z CIG

Poza ww. danymi od osób fizycznych, które kontaktują się z CIG w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów CIG, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z CIG, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać do nas e-mail za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomość za pośrednictwem czatu. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej lub o przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu CIG uzna to za wyrażenie wyraźnej zgody na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, w którym takie dane zostały ujawnione.

Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane CIG zbiera na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika kierującego prośbę do CIG lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie tzw. usprawiedliwionego celu administratora danych.

Przetwarzanie danych osobowych klientów CIG i potencjalnych klientów

CIG przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami CIG niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się CIG (np. system CRM). Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Co więcej, w przypadku klientów, którzy zawarli z CIG umowy odpłatne, możemy przetwarzać również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych. Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione stałym współpracownikom CIG stanowiącym jej siły handlowe i wykorzystywane przez nich w celu prowadzenia działalności handlowej CIG.

Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów dostępów podane przez nas w sekcji pierwszej („Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez CIG lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną”) znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług CIG oferowanych w trybie online.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych produktów online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

 • na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,
 • na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,
 • jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies,
 • profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji,
 • profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

 • usprawiedliwionym interesie CIG jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dotyczących analizy korzystania z produktów, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),
 • zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing),
 • wykonania zawartej umowy,
 • obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

 • usprawiedliwionym interesie CIG jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych),
 • zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing),

Przetwarzanie danych osobowych końcowych użytkowników produktów online CIG

W sytuacji, gdy udostępniamy klientom określone produkty lub usługi w trybie online, w szczególności w formule powszechnie określanej jako SaaS, przetwarzamy dane osobowe użytkowników końcowych tego rodzaju produktów i usług. Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów dostępów podane przez nas w sekcji „Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez CIG lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną” znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług CIG oferowanych w trybie online.

Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w tego rodzaju produktach określone są w Regulaminach dotyczących tych produktów i tego oprogramowania.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które CIG gromadzi w związku z korzystaniem z naszych produktów online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania, ale również monitorowania sposobu korzystania z produktu online lub usługi), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

 • na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,
 • na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,
 • jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies,
 • profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji,
 • profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Podstawy prawne przetwarzania

Jeżeli końcowy użytkownicy są również klientami CIG, podstawy prawne przetwarzania ich danych są takie same jak w przypadku opisanym powyżej („Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących klientami lub potencjami klientami CIG”) w odniesieniu do klientów CIG. Jeśli zaś nie są oni klientami, podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest, w zależności od sytuacji i rodzaju danych osobowych, bądź zgoda osoby fizycznej, bądź usprawiedliwiony interes CIG jako administratora danych (np. w zakresie zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

Jak długo CIG przetwarza dane osobowe

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez CIG. Nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 1. w przypadku gdy CIG przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do chwili wycofania tej zgody przez użytkownika;
 2. w przypadku gdy CIG przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego przysługuje;
 3. przypadku gdy CIG przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 4. w przypadku braku szczególnych przepisów prawnych lub regulacji umownych podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi nie więcej niż10 lat.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim

Czy przekazujemy dane do państw trzecich

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, zaś CIG ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu CIG powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które CIG przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy),
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz CIG,
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz CIG,
 • pozostali podwykonawcy CIG, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta CIG, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy,
 • podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta),
 • firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu),
 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,
 • organy nadzorujące przestrzeganie przepisów prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy wyłącznie wówczas i wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz w sposób zgodny z tymi przepisami).

Jak wskazywaliśmy wcześniej, CIG jest częścią grupy kapitałowej CI Games, w związku z czym niektóre dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z grupy kapitałowej CIG. W przypadku danych osobowych podlegających przepisom prawa UE wskazujemy, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Podejmujemy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji

Osoby fizyczne mają określone w przepisach prawa dotyczące swoich danych osobowych, a CIG jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami, by skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@cigames.com. CIG zastrzega sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które CIG przechowuje jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: rodo@cigames.com.

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym aktualizacji danych osobowych, które przetwarza CIG, można dokonać, wysyłając wiadomość mailową na adres e-mai: rodo@cigames.com lub kontaktując się z CIG za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji bądź aplikacji, w której dokonano rejestracji, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. CIG informuje o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwia wycofanie zgody w taki sposób, jak jej udzielono. Jeżeli CIG nie podała innego adresu lub numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie w tym przedmiocie wiadomości mailowej na adres rodo@cigames.com.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych CIG wskazuje, że przysługuje ono między innymi, gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres pozwalający CIG sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W każdym przypadku zamiaru skorzystania z któregoś z tych praw należy wysłać wiadomość e-mail na adres rodo@cigames.com

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać między innymi, gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez CIG albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez CIG, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z właściwego przepisu prawa.

Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki CIG przetwarza dane osobowe, jak również w przypadku skarg dotyczących tych kwestii (niezależnie od tego, że CIG wyraża głęboką nadzieję, iż nie będzie konieczności wniesienia takiego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie wiadomości mailowej wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres rodo@cigames.com. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone przez CIG, zaś osoba zagłuszająca pytanie, wątpliwość lub skargę otrzyma od CIG odpowiedź.

Osoby, których dane osobowe przetwarza CIG, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie CIG, a także kontakt listowy (e-mail oraz pocztą tradycyjną) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

CI Games SE
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa
tel. +48 22 718 35 00

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (tj. kodeksy dobrych praktyk; jeżeli CIG będzie związana takimi kodeksami, będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez CIG danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 23 marzec 2023 r.