INFORMACJE KONTAKTOWE

  • Tel: +48 22 718 35 00

  • Fax: +48 22 718 35 01

  • info@cigames.com

INFORMACJE KONTAKTOWE

  • Tel: +48 22 718 35 00

  • info@cigames.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Oferta Publiczna

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały Informacyjne”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Materiałów Informacyjnych. Materiały Informacyjne mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały Informacyjne, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z ofertą publiczną nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H oferowanych przez Spółkę w ofercie publicznej z wyłączeniem prawa poboru („Akcje Oferowane”) o wartości nominalnej 0,01 PLN każda, oferowanych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (z zastrzeżeniem ograniczonego prawa pierwszeństwa) („Oferta”) przez CI Games S.A. utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oraz z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie („Dopuszczenie”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Akcji Oferowanych.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji Oferowanych oraz Dopuszczeniu jest memorandum informacyjne Spółki (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi) („Memorandum”), które zostało opublikowane i w okresie jego ważności będzie dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www. cigames.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego – Trigon Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl). Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym – na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia – informacje o Spółce, akcjach Spółki także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części Czynniki Ryzyka oraz warunkami Oferty, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Memorandum.

Na niniejszej stronie internetowej mogą także zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Materiały Informacyjne zamieszczone na niniejszej stronie internetowej: (i) nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”), Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji; (ii) nie są skierowane do osób definiowanych jako „U.S. Person” oraz do osób (podmiotów), które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Ustawa Amerykańska”); (iii) nie są skierowane do osób (podmiotów) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii bądź na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do Materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odnośnych przepisów obowiązującego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i poza jej granicami Memorandum nie może być traktowane jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek akcji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Akcje objęte Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz USA), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w USA. Akcje Oferowane nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Ustawy Amerykańskiej i nie mogą być oferowane ani zbywane w USA. Zarówno Memorandum, jak i Akcje Oferowane nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie Materiałów Informacyjnych zamieszonych na tej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami Informacyjnymi z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

_______________________

Poprzez wybór poniższej opcji „Dalej”, potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami, akceptuję ich treść oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów Informacyjnych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej Materiałów Informacyjnych.

Dalej